Get more Wordpress themes from wp-geek.org.
Witamy na stronie „GRADEN” Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
Jesteśmy firmą zarządzającą i administrującą nieruchomościami. Specjalizujemy się głównie w obsłudze wspólnot mieszkaniowych, ale zarządzamy również nieruchomościami komercyjnymi, a także powierzchniami przeznaczonymi na wynajem. Priorytetem naszej działalności jest indywidualne podejście do każdej wspólnoty, do jej specyfiki i potrzeb, tak by zapewnić maksymalny komfort użytkowania i optymalizację kosztów utrzymania.więcej...


Zarządzanie i Administrowanie

Wspólnota mieszkaniowa jest szczególnym rodzajem własności nieruchomości, który wymaga dużej wiedzy i dużego zaangażowania. Dlatego bardzo ważny jest wybór odpowiedniej formy sprawowania zarządu w celu jak najkorzystniejszego i najbardziej efektywnego zarządzania nieruchomością wspólną. Zgodnie z ustawą o własności lokali członkowie wspólnot mieszkaniowych mają do wyboru dwa modele zarządzania swoją nieruchomością:

1)    Powierzenie Zarządu umową w formie aktu notarialnego profesjonalnemu Zarządcy nieruchomości. W takim przypadku Zarządca świadczy na rzecz wspólnoty usługi zarządzania. Zarządca podejmuje decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej w zakresie określonym w umowie o zarządzanie, uchwały wspólnoty, przepisy ustawy o własności lokali a także inne obowiązujące akty prawne.
2)    Wybór tzw. Zarządu właścicielskiego – jedno lub kilku osobowego spośród osób fizycznych, który na mocy umowy cywilno-prawnej powierza część swoich obowiązków związanych bieżącą obsługą nieruchomości profesjonalnej firmie, która w tym przypadku świadczy na rzecz wspólnoty usługi administrowania. Zarząd spełnia wówczas funkcję decyzyjną w sprawach nieprzekraczających czynności zwykłego zarządu i kontrolną w stosunku do administratora.

W jednym i drugim przypadku wszystkie pozostałe kwestie dotyczące nieruchomości podejmowane są przez właścicieli nieruchomości w formie uchwał.

Zarówno jedna jak druga forma zarządu ma swoje plusy i minusy. Wybór Zarządu powierzonego zwalnia poszczególnych właścicieli z odpowiedzialności za czynności Zarządcy, ale ogranicza tez ich bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości. W przypadku wyboru Zarządu właścicielskiego zadaniem firmy administrującej jest wykonywanie pełnej obsługi nieruchomości, a także doradzanie Zarządowi. Ostateczne decyzje podejmowane są jednak przez Zarząd, który również ponosi odpowiedzialność za sprawy dotyczące wspólnoty. Minusem tej formy zarządzania może okazać się również konieczność znacznego zaangażowania swojego czasu przez członków Zarządu oraz dłuższy czas potrzebny do podjęcia decyzji.
Decyzja o wyborze sposobu obsługi nieruchomości nie jest prosta i powinna być podjęta z dużą odpowiedzialnością.

Nasza firma świadczy zarówno usługi zarządzania jak i administrowania nieruchomościami. Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są z pełnym poszanowaniem prawa, z troską o dobro właścicieli, tak aby żyło im się komfortowo i bezpiecznie, a nieruchomość była utrzymana na wysokim poziomie technicznym i estetycznym.
Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zaufanie właścicieli do zarządcy / administratora i wiemy, że naprawdę duże sukcesy są możliwe do osiągnięcia, gdy zarządca będzie wspierany dobrą, zgodną współpracą z właścicielami.

Szczegółowy zakres czynności

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością:

1.    Rejestracja wspólnoty: uzyskanie numeru NIP, REGON, założenie rachunku bankowego
2.    Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w sprawach dotyczących wspólnoty na zewnątrz w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi a także w stosunkach pomiędzy właścicielami,
3.    Opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów,
4.    Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
5.    Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
6.    Zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do nieruchomości
7.    Zawieranie w imieniu wspólnoty umowy na ubezpieczenie budynku,
8.    Analizowanie zakresie doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości.

Czynności związane z obsługą administracyjną nieruchomości:

1.    Przejecie od poprzedniego zarządcy/administratora dokumentacji technicznej, księgowej wraz z dokumentami źródłowymi oraz kompletu bieżącej korespondencji z kontrahentami zewnętrznymi i właścicielami
2.    Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali, udziałów oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
3.    Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień członkom wspólnoty,
4.    Nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości,
5.    Zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji,
6.    Prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
7.    Założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali,
8.    Odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej),
9.    Sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania,
10.    Wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów,
11.    Prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości

1.    Opracowanie planu gospodarczego wspólnoty
2.    Oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.
3.    Oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami.
4.    Obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów
5.    Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
6.    Składanie deklaracji podatkowych we właściwym Urzędzie Skarbowym i sprawozdań GUS
7.    Analiza realizacji założeń planu gospodarczego w trakcie roku (monitorowanie kosztów).
8.    Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
9.    Opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej
10.    Rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z podjęta uchwałą.
11.    Rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli zgobnie z zasadami uchwalonymi przez wspólnotę.
12.    Prowadzenie bieżących rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
13.    Prowadzenie rozrachunków publiczno – prawnych.
14.    Imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
15.    Dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy
16.    Archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych
17.    Windykacja należnych wspólnocie opłat od zadłużonych właścicieli
18.    Naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
19.    Aktualizacja danych wspólnoty: NIP i REGON

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

1.    Utrzymywanie nieruchomości w stanie co najmniej niepogorszonym.
2.    Zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych.
3.    Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
4.    Nadzór nad usuwaniem awarii.
5.    Realizacja remontów:
•    pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców.
•    zlecenie wykonania projektu (jeżeli będzie wymagany).
•    realizowanie wybranej oferty.
•    zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę.
•    zawarcie umowy na wykonanie remontu.
•    nadzór nad wykonaniem robót budowlanych.
•    odbiór (ilościowy i jakościowy) wykonanych prac.
•    rozliczenie remontu.
6.    Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
7.    Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Zaprezentowany zakres usług może być modyfikowany i w zależności od Państwa potrzeb każdorazowo uzgadniany i dostosowywany do powierzchni budynku, jego stanu technicznego, oczekiwań właścicieli lokali, a także innych okoliczności.

Powered by WordPress | iCellPhoneDeals.com Offers Free Cell Phone Deals. | Thanks to Bestincellphones.com Verizon Cell Phones, Internet Bank and Conveyancing